Rmokki yhteystiedot

Jatkojohto 12V  
Jatkojohto 12V
12V / max. 3A / max. 36W.
ArtikkeliNimike
3676801LED jatkojohto 1800mm