Rmokki yhteystiedot

Jatkojohto 24V  
Jatkojohto 24V
24V / max. 8A / max. 192W. Soveltuu SuperStripe Plus -valolle.
ArtikkeliNimike
3617701LED jatkojohto 1800mm